Algemene Voorwaarden Poezenpension Luxor

1. Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Luxor: VOF Poezenpension Luxor, Koolboswijk 7, 8411 KL Jubbega, ingeschreven onder nr. 01063870 Handelsregister Kamer van Koophandel.
1.2. Gastdier: De kat van de klant waarvoor de pensionovereenkomst wordt/is gesloten.
1.3. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Luxor een pensionovereenkomst heeft gesloten.
1.4. Pensionovereenkomst: De overeenkomst tussen Luxor en de klant, waarbij Luxor zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.
2. Op de overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.
3. Reserveren / Annuleren.
3.1 Een reservering voor een verblijf van een gastdier kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via de website van Luxor gedaan worden. Er wordt in de regel geen vooruitbetaling verlangd maar Luxor kan gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling eisen. Bij vooruitbetaling wordt schriftelijk een afspraak over annuleringskosten gemaakt.
3.2 De klant kan een schriftelijke bevestiging van een reservering verlangen.
3.3 Een annulering van een verblijf van een gastdier kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail gedaan worden. Er worden geen annuleringskosten berekend. In het geval er een vooruitbetaling heeft plaatsgevonden wordt deze geheel of gedeeltelijk terugbetaald conform de daarover gemaakte afspraak.
4. De pensionovereenkomst wordt geacht te bestaan door het overdragen van het gastdier aan Luxor.
5. Prijzen en betaling.
5.1 De prijs voor het verblijf van een gastdier wordt berekend volgens de tarieven die gelden op eerste dag van het verblijf. Deze tarieven worden bij de bevestiging van de reservering aan de klant medegedeeld. De tarieven zijn ook op aanvraag te verkrijgen en op de website van Luxor te raadplegen.
5.2 Voor de berekening van de pensionprijs van een gastdier hanteert Luxor het werkelijk aantal verbleven nachten.
5.3 Betaling van hetgeen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan Luxor verschuldigd is, geschiedt contant bij het ophalen van het gastdier.
5.6 Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst ophaalt, zal Luxor de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier binnen 48 uur op te halen. Ingeval de klant dit niet doet, heeft Luxor het recht het dier te (doen) herplaatsen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen over de periode van de pensionovereenkost vermeerderd met ten hoogste 28 dagen. Ook eventuele bijkomende kosten komen voor rekening van de klant.
6. Voorwaarden voor het verblijf van een gastdier.
6.1 Het gastdier moet een vaccinatie tegen kattenziekte hebben die op de laatste dag van de pensionovereenkomst niet ouder is dan twee jaar en op de eerste dag van de pensionovereenkomst niet jonger dan twee weken.
6.2 Het gastdier moet een vaccinatie tegen niesziekte hebben die op de laatste dag van de pensionovereenkomst niet ouder is dan één jaar en op de eerste dag van de pensionovereenkomst niet jonger dan twee weken.
6.3 De hiervoor genoemde vaccinaties moeten worden aangetoond met een vaccinatiebewijs of dierenpaspoort, dat door Luxor tijdens het verblijf in bewaring genomen wordt.
6.4 Als bij het gastdier tijdens het verblijf parasieten (bijv. vlooien, wormen of teken) waargenomen worden zal Luxor passende bestrijdingsmiddelen toepassen en de kosten hiervan aan de klant berekenen.
6.5 De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan Luxor te geven, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier. De klant is aansprakelijk jegens Luxor voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet geven, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.
6.6 De klant machtigt Luxor informatie op te vragen bij de dierenarts welke door de klant is opgegeven als zijnde de dierenarts van de klant over vaccinaties, behandelingen en andere gegevens die betrekking hebben op de gezondheid van het gastdier.
6.7 Persoonsgegevens van de klant worden verwerkt met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Privacyverklaring.
7. Ziekte en overlijden van het gastdier.
7.1 Bij vaststellen of vermoeden van een ziekte bij het gastdier zal de dierenarts van Luxor geconsulteerd worden. Bij de dierenarts van de klant wordt geïnformeerd naar bij het gastdier bekende aandoeningen. Indien mogelijk wordt met de klant of met een door de klant aangewezen persoon contact opgenomen. De klant kan Luxor instructies geven voor het te volgen beleid. Bij ontbreken daarvan zal Luxor de behandeling van het gastdier aan de door Luxor gekozen dierenarts opdragen. De kosten van consultatie en behandeling zijn voor rekening van de klant.
7.2 De klant kan Luxor instructies geven voor het geval dat het gastdier tijdens het verblijf onverhoopt komt te overlijden.
7.3 Bij overlijden van het gastdier tijdens het verblijf eindigt de verplichting tot betaling van de resterende pensionnachten van de pensionovereenkomst.
7.4 Indien het gastdier tijdens het verblijf komt te overlijden, kan Luxor door een deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van Luxor.
8. Aansprakelijkheid.
8.1 Luxor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan met het gastdier meegekomen voorwerpen (bijv. mandjes, kussens of reiskooien).
8.2 Een tekortkoming in uitvoering van de pensionovereenkomst kan Luxor niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij Luxor en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan Luxor gebruik wenst te maken bij de nakoming van de pensionovereenkomst.
9. Geschillen en toepasselijk recht.
9.1 Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.
9.3 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied Luxor is gevestigd, tenzij de klant binnen één maand nadat Luxor schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

23-07-2015 © Poezenpension Luxor Gewijzigd op 23-05-2018 (Toevoegd artikel 6.7)